OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych INTEGRA Sp. z o. o. ul. 11 Listopada 2,

22 -100 Chełm, adres e-mail: r_ogrodow@interia.pl, nr telefonu: 505 177 525

2. Inspektorem Ochrony Danych w INTEGRA Sp. z o. o. jest Sylwia Szymańska. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem tel. (82)542-15-14 lub adresem e-mail: szymanskas@arkaprzyszklosci.pl

3. Dane osobowe Pana/Pani oraz dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, w celach związanych z:

  • realizacją statutową placówki,

  • działalnością dydaktyczno –wychowawczo- opiekuńczą,

  • wykonywaniem czynności zgodnie z udzieloną zgodą.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. np. System Informacji Oświatowej, Obsługa Dotacji Placówek Niepublicznych, firma ubezpieczeniowa, organ prowadzący i nadzorujący.

5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 lub w okresie wskazanym przepisami prawa i zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na

przepisy prawa oświatowego, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Administrator danych