PEDAGOG SPECJALNY

Zadaniem pedagoga specjalnego jest opieka, terapia, kształcenie i wychowanie osób mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj, stopień i złożoność objawów oraz przyczyn zaistniałych zaburzeń, trudności lub ograniczeń.

Zadania pedagoga specjalnego:

  • Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych

Zajęcia są prowadzone w ramach orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz opinii o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia terapeutyczne różnią się w zależności od rodzaju niepełnosprawności i potrzeb dziecka. Zawsze związane są ze stymulacją ogólnorozwojową, stymulacją rozwoju poznawczego, mowy, myślenia, percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, rozwijaniem sprawności manualnej, grafomotoryki.

Pedagog specjalny powinien wszechstronnie wspomaga

funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w związku z czym dostosowuje formy i metody pracy, poszukuje również innowacyjnych metod lub ich elementów.

Nowatorskie metody stosowane przez pedagoga specjalnego w naszym przedszkolu:

  • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,

  • Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss,

  • Metoda Marii Montessori.

  • Wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podczas zajęć prowadzonych przez nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz innych zajęć

Pedagog specjalny dostosowuje wymagania edukacyjne do poziomu funkcjonowania dziecka. Stosuje dodatkowe pomoce dydaktyczne w celu wyjaśnienia oraz ułatwienia w zrozumieniu przedstawianych treści przez nauczycieli, podejmuje dodatkowe ćwiczenia pomagające opanować nowe umiejętności.

  • Tworzenie dokumentacji, koordynacja i realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zaleceń zawartych w opiniach

Przygotowywanie wraz z zespołem psychologiczno - pedeagogicznym wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz ich ewaluacji, programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz ich ewaluacji, tworzenie harmonogramów zajęć indywidualnych, uzupełnianie arkuszy obserwacji dzieci.

  • Współpraca z rodzicami

Rodzice są zapraszani na spotkania dotyczące omówienia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Buduje integrację zespołową wszystkich, którzy są zaangażowani w proces kształcenia specjalnego, mając na uwadze zarówno oddział, w którym przebywa na co dzień uczeń, jak i całe przedszkole poprzez: stworzenie sieci wzajemnego wsparcia, budowanie postawy rozumienia, wzajemnego szacunku oraz akceptacji.

Kontakt dzieci z niepełnosprawnościami z dziećmi pełnosprawnymi sprawia, że te pierwsze uczą się integrować z grupą, nawiązywać relacje, ich rozwój poznawczy jest stymulowany wyzwaniami, jakie stawia grupa. Jest to także po prostu radość z zabawy z dziećmi. Dla dzieci pełnosprawnych jest to wspaniała szansa na uczenie się empatii, tolerancji, szacunku i otwartości wobec drugiego człowieka. Przedszkole integracyjne otwiera taką możliwość.